ژان گیراد یک کمیک نویس معروف فرانسوی است که با نام مستعار Moebius کمیک می سازد. در این سری که inside Moebius نام دارد، او خودش را در نقاشی ها روایت کرده است و نقش اول این کامیک ها خود Moebius  است ! 

کمیک استریپ فرانسوی   

دانلود 2 سری کمیک inside Moebius  از طریق این تورنت